REGULAMIN DRUŻYN DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
MKS CZARNI BROWAR WITNICA

1. Grupa szkoleniowe w ramach zespołów dziecięcych i młodzieżowych funkcjonują w ramach Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica.

2. Zajęcia treningowe odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości opiekunów.

3. Do treningów dopuszczony zostaje każdy zawodnik, którego opiekun prawny wypełni deklarację gry amatora oraz podpisze regulamin wraz z aktualnymi zasadami panującymi w zespole.

4. Zajęcia treningowe, turnieje oraz mecze ligowe lub towarzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych, a odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Klub i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerom osobiście lub w obecności zespołu.

7. Każdy zawodnik jest zobowiązany:
- godnie reprezentować barwy Klubu zarówno w trakcie treningu, jak i w szkole oraz życiu codziennym,
- szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i drużynach przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
- szanować i słuchać poleceń trenerów oraz innych pracowników Klubu,
- na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie i sprzęt sportowy,
- służyć pomocą trenerom i kolegom z drużyny,
- wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenerów prowadzących zajęcia,
- być sumiennym i zdyscyplinowanym, w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
- zgłaszać trenerom wszelkie dolegliwości,
- podczas zajęć nie kontaktować się bez wyraźnej potrzeby z rodzicami/opiekunami,
- szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Klubu.

8. Rodzice i opiekunowie prawni:
- nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników,
- zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenerów, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców,
- ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenerów prowadzących zajęcia,
- podczas treningów mogą przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody,
- zobowiązują się powiadomić trenerów o każdej nieobecności dziecka na treningu lub zawodach, za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub telefonicznie.

9. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach oraz jego rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia zawodnika z drużyny.

11. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener wraz z Zarządem MKS Czarni Browar Witnica.

SPONSORZY