Rozgrywki IV Ligi zawieszone od 15 do 28 marca 2021

Lubuski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z ogłoszonymi obostrzeniami dla naszego województwa czasowo zawieszamy rozgrywki IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych seniorskich. Jednocześnie informujemy, że rozgrywki seniorskie zostaną wznowione zgodnie z terminarzem niezwłocznie po zniesieniu obostrzeń. Poniżej fragment rozporządzenia:

§ 27 pkt 1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa:
1) warmińsko-mazurskiego;
2) pomorskiego;
3) mazowieckiego;
4) lubuskiego.

§ 28. pkt 9. Do dnia 28 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W oparciu o rozporządzenie rozgrywki młodzieżowe i dziecięce odbywają się zgodnie z terminarzem.

SPONSORZY