Dariusz Nauman wybrany na nową kadencję. Skład Zarządu bez większych zmian.

30 października 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica.

Prezesem na kolejne 4 lata pozostał Dariusz Nauman.

W zebraniu uczestniczyło 26 członków Klubu na 48, co stanowiło 54,17%

Zebraniu otworzył Prezes Nauman, który stwierdził jego prawomocność.

Następnie jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad i wybrano przewodniczącego zebrania (Błażej Szmek), protokolanta (Jan Orzechowski) oraz członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej (Paweł Hojka i Michał Piśko) i Komisji Uchwał i Wniosków (Bartosz Prychod i Marcel Grduszak).

W dalszej części Prezes oraz członek Komisji Rewizyjnej Ireneusz Marszałek przedstawili sprawozdania. Po krótkiej dyskusji, członkowie Klubu jednogłośnie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 

W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegata Klubu na zjazdy Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, które zakończyły się następującymi wynikami:

1. Prezesem Klubu został Dariusz Nauman, który był jedynym zgłoszonym kandydatem.

2. Do Zarządu Klubu wybrano Mariusza Dobrzańskiego, Marka Rackiewicza, Marcina Węgrowskiego, Tomasza Siwka i Błażeja Szmeka (innych kandydatów nie zgłoszono).

3. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ireneusza Marszałka, Mieczysława Gajdę i Leszka Janiowa (innych kandydatów nie zgłoszono).

4. Delegatem Klubu na zjazdy LZPN wybrano Wiesława Koronowicza (innych kandydatów nie zgłoszono).

Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. 

Na koniec głos zabrał Dariusz Nauman, który podziękował członkom Klubu za wybór na kolejną kadencję. Po dyskusji zebranie zakończono.

 

Na zebraniu Zarządu Klubu w dniu 2 listopada 2021 r. podjęto uchwałę nr 2021/11/01 o ukonstytuowaniu się zarządu następująco:

Dariusz Nauman - Prezes Klubu

Mariusz Dobrzański - Wiceprezes Klubu

Marek Rackiewicz - Wiceprezes Klubu

Marcin Węgrowski - Sekretarz Klubu

Tomasz Siwek - Skarbik Klubu

Błażej Szmek - Członek Zarządu

 

SPONSORZY